algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Let’s get organised en de opdrachtgever.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Let’s get organised in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeen gekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 4. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk of per e-mail aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Let’s get organised. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk of per e-mail anders bepaald.
 5. Indien een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling zal door Let’s get organised worden vervangen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders overeengekomen.
 7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij hiermee schriftelijk of per e-mail door Let’s get organised is ingestemd.
 8. Indien Let’s get organised bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik maakt van (diensten of producten) van derden, dan zijn deze algemene voorwaarden daarop ook van toepassing.

Artikel 2  Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen en bevatten een omschrijving van de te verrichten diensten.
 2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen.
 3. Afspraken en/of consulten met Let’s get organised kunnen door de opdrachtgever tot 5 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht. Wordt binnen 48 uur voor aanvang geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Let’s get organised heeft het recht om een gemaakte afspraak te verplaatsen indien Let’s get organised door ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden is verhinderd. De klant wordt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Verplaatsing van de afspraak door Let’s get organised geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Let’s get organised per e-mail naar de opdrachtgever is verzonden of indien de opdrachtgever duidelijk met de offerte instemt , dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
 6. Een samengestelde prijs verplicht Let’s get organised niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde prijs.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
 8. Opdrachtgever en Let’s get organised komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarden van 2.5 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Let’s get organised gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dit toelaat.
 9. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in overeenkomsten, offertes en e-mailcorrespondentie binden Let’s get organised niet.
 10. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen partijen te worden overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s. Bij prijzen aangeboden aan particulieren wordt de prijs inclusief BTW vermeld. Bij prijzen aangeboden aan bedrijven wordt de prijs exclusief BTW vermeld.
 1. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Let’s get organised in haar offerte of opdrachtbevestiging (artikel 2.5) aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Let’s get organised worden gecorrigeerd.

Artikel 4 Betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Let’s get organised is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim, een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Indien opdrachtgever niet op tijd betaalt , dan zal Let’s get organised een betalingsherinnering sturen. Geeft opdrachtgever hier geen gehoor aan, dan kan Let’s get organised de vordering uit handen geven. In een dergelijk geval worden overeenkomstig de Wet Incassokosten, de (buiten)gerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet
 4. In geval van niet-nakoming van de (betalings-)verplichtingen door de opdrachtgever, is Let’s get organised bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) leve ring van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder
 5. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is Let’s get organised heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Let’s get organised zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. Let’s get organised zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren die in strijd zijn of komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of de maatschappelijke betamelijkheid.
 3. Indien Let’s get organised bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Let’s get organised niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze in formatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze in formatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Let’s get organised in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient opdrachtgever dit direct aan Let’s get organised schriftelijk of per e-mail gemotiveerd kenbaar te maken. Let’s get organised zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Let’s get organised zoals bepaald in deze voorwaarden.
 5. Overeenkomsten die tussen Let’s get organised en de opdrachtgever worden gesloten, wor den aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn
 6. Overeenkomsten die tussen Let’s get organised en de opdrachtgever worden gesloten en die     betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, worden, tenzij       schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één
 7. Let’s get organised heeft het recht om elk jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 5.5 te indexeren.
 8. Een overeenkomst als bedoeld in artikel 5.5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen en met opgaaf van redenen schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen.
 9. De door Let’s get organised verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie weken na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht q. opgeleverd.
 10. Alle door Let’s get organised aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische) bestanden etcera blijven eigendom van Let’s get organised totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Let’s get organised gesloten overeenkomsten is nagekomen
 11. Opdrachtgever zorgt voor tijdige beschikbaarheid van alle gegevens, zaken en ruimtes waarvan Let’s get organised heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Let’s get organised heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Let’s get organised verrichte diensten.
 2. Indien en voor zover er in het kader van de door Let’s get organised verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Let’s get organised adviseert slechts, doch neemt geen
 3. De door Let’s get organised gegeven adviezen zijn vrijblijvend en opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Let’s get organised is niet gehouden tot vergoeding van schade aan opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Let’s get organised is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat Let’s get organised is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Let’s get organised van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. Let’s get organised erkent geen aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
 8. Let’s get organised kan niet gehouden worden tot het vergoeden van schade die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en dus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
 9. Let’s get organised kan niet gehouden worden tot het vergoeden van schade die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de opdrachtgever zijn te werk gesteld.
 10. Indien Let’s get organised om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor de  schade is
 11. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Let’s get organised schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 7 Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Let’s get organised niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer ziekte, arbeidsongeschiktheid, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie )netwerk of – verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Let’s get organised, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Let’s get organised verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid vermeld op de website.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Let’s get organised gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Let’s get organised zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Let’s get organised niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij Let’s get organised of andere rechthebbenden.
 2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van Let’s get organised of andere rechthebbenden.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Let’s get organised voor aanspraken van derden b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. Let’s get organised is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Let’s get organised ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Let’s get organised kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandig- heden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
 3. Let’s get organised kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever –al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Let’s get organised zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 4. Bedragen die Let’s get organised heeft gefactureerd of opdrachtgever zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
 5. Zaken die door Let’s get organised ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zal opdrachtgever binnen 7 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiden kosten voor haar rekening.

Artikel 11 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Indien er zich een geschil voordoet, streven partijen er eerst naar gezamenlijk tot een oplossing te komen
 2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Let’s get organised is gevestigd tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.
 3. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.